Τ12: Η σημασία του οργανωμένου εθελοντισμού στην καθημερινότητα, στην κοινωνία και δημοκρατία, Α8: Σύνδεση του Εθελοντισμού με την έννοια του ενεργού πολίτη, την Βιωσιμότητα και τους 17 Στόχους της Βιωσιμης Ανάπτυξης

Το άρθρο αποσκοπεί να εξερευνήσει πως ο Εθελοντισμός, με υποστήριξη και καθοδήγηση από αρχαιοελληνικές Αξίες, μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στους 17 SDGs του ΟΗΕ.