Τ4: Βιομηχανία 4.0, Α11: Η κοινωνική Διάσταση της Δημόσιας Διοίκησης και ο Ρόλος της Συστημικής επιστήμης

Η ψηφιακή μετάβαση της δημόσιας διοίκησης και της κοινωνικής προόδου-ανάπτυξης που μπορεί να επιτευχθεί.