Τ5: Καινοτομία, Α12: «Η καινοτομία προϋπόθεση για μία βιώσιμη οικονομία»

Η χρήση της καινοτομίας για την επίτευξη βιώσιμων πρακτικών.