Τ5: Καινοτομία, Α4: GR2: Το «πράσινο» (GReen) ως στρατηγική επιλογή για την Ελληνική (GReek) παραγωγή

Το σύγχρονο πλαίσιο στην Ελλάδα, το οποίο καλύπτει την ανάπτυξη των "πράσινων" προϊόντων, καθώς και τις ευκαιρίες επιχερηματικότητας και απασχόλησης από τους νέους.