Τ5: Καινοτομία, Α7: Νεοφυείς επιχειρήσεις: Από την ΤΎΧΗ στην ΕΠΙΣΤΉΜΗ

Η σημασία της σχέσης και επικοινωνίας, μεταξύ νεοφυών επιχειρήσεων και τους εν δυνάμει πελάτες, ώστε να επιτευχθεί η υλοποίηση της καινοτόμας ιδέας.