Τ6: Παιδεία, Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Δια-Βίου μάθηση, Α3: Το μέλλον της παγκόσμιας και ελληνικής αγοράς εργασίας: Νέα επαγγέλματα και νέες δεξιότητες

Οι νέες δεξιότητες που προκύπτουν, μέσα από την εξεδίκευση, καθώς και τις ευκαιρίες που προκύπτουν για τους νέους, παρατηρώντας την παγκόσμια και εγχώρια σκήνη.