Τ5: Καινοτομία, Α19: Ανθρώπινα Δικαιώματα: επιτεύγματα και σύγχρονες προκλήσεις

Οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί στην υπηρεσία της προάσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων.