Τ6: Παιδεία, Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Δια-Βίου μάθηση, Α11: Προτάσεις για 4 εθνικές στρατηγικές περιοχές & τεχνολογίες που θα έπρεπε να επικεντρωθούν η Ελλάδα και η Κύπρος

Τέσσερις βασικές προτάσεις που μπορούν τόσο η Ελλάδα, όσο και η Κύπρος, να επικεντρωθούν, με στόχο τη στρατηγική ανάπτυξη τους.