Τ11: Deep Technologies και Καινοτομία, Α13: Innovation in Greece: scientific collaborations and initiatives of Ionian University in the field of Digital Health

Η καινοτόμα δράση του ιόνιου Πανεπιστημίου στον τομέα της ψηφιακής υγείας.