Τ2: Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Α4: Στρατηγική για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Ελληνικής Ναυτιλίας

Προτάσεις ενίσχυσης της Ελληνικής Ναυτιλίας με νέες μεθόδους και τεχνολογίες.