Τ9: Προσωπική Εξέλιξη και Ανάπτυξη, Α6: Κοιτάζοντας εμένα με τα μάτια της Ζωής… Για μια Ενηλικιότητα με Αυτοσυνείδηση και Φυσική Εξέλιξη

Η σπουδαιότητα που έγκειται στην εσωτερική αναζήτηση, με απώτερο σκοπό την υψηλότερη Ζωή.