Τ10: Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα, Α5: Η Προσέγγιση CAVE για τη Διαμόρφωση Κουλτούρας, Κοινωνικής Ευθύνης & Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η μέθοδος CAVE ως ένας μοχλός προσωπικής και εταιρικής ανάπτυξης.