Τ6: Παιδεία, Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Δια-Βίου μάθηση, Α10: Η Λογική της Επιχειρηματικότητας στην Εκπαίδευση: Γιατί είναι Απαραίτητη;

Η σπουδαιότητα που έχει η επιχειρηματικότητα στην προσωπική εξέλιξη του ατόμου και στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του και της κριτκής τους σκέψης, καθώς και πως μπορεί αυτή να προσαρμοστεί στα δεδομένα της σχολικής εκπαίδευσης, ώστε να είναι προσβάσιμη για όλους.