Τ9: Προσωπική Εξέλιξη και Ανάπτυξη, Α10: The power of professional authenticity

Μία προσωπική εμπειρία, πάνω στο ζήτημα της εταιρικά υπεύθυνης διάδρασης που οφείλει να υπάρχει ανάμεσα σε όλους τους εργαζομένους.