Τ5: Καινοτομία, Α11: Building Bridges to Tech Innovation in Greece

Η δραστηριότητα του Hellenic Innovation Network (HIN) και οι προκλήσεις των καινοτόμων ιδεών στην αγορά.