Τ6: Παιδεία, Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Δια-Βίου μάθηση, Α12: Ελληνική Παιδεία: Εξωστρέφεια & Διεθνοποίηση

H σημασία που έχει η παιδεία για την χώρα μας και πως, μέσω της εξωστρέφειας της, μπορούμε να προωθήσουμε την πολιτιστική κληρονομιά μας.