Τ9: Προσωπική Εξέλιξη και Ανάπτυξη, Α11: Όταν η εκπαίδευση γίνεται πυλώνας της προσωπικής μας εξέλιξης

Η σπουδαιότητα που διαδραματίζει η εκπαίδευση και ο θεσμός του σχολείου στην προσωπική εξέλιξη και ανάπτυξη του ατόμου.