Τ3: Επιχειρηματικότητα, Α11: The critical contribution of entrepreneurship to financial prosperity and the role of the entrepreneur

Το βήμα φοιτητών και ερευνητών έχει ως κεντρικό θέμα τον νέο επιχειρηματία και τη σημασία της επιχειρημαιτκότητας στο σύγχρονο περιβάλλον.