Τ12: Η σημασία του οργανωμένου εθελοντισμού στην καθημερινότητα, στην κοινωνία και δημοκρατία, Α17: Let’s be S.M.A.R.T.

Η δράση της ΜΚΟ SMART για την προστασία των ζώων.