Τ9: Προσωπική Εξέλιξη και Ανάπτυξη, Α2: Προκλήσεις και ευκαιρίες για την Ελλάδα να αναβαθμίσει τον γεωπολιτικό της ρόλο

Τα εμπόδια της παγκόσμιας σκηνής και τις ευκαίριες που οφείλουν οι ευρωπαϊκές χώρες και, ειδικότερα, η Ελλάδα να διεκδικήσουν, με γνώμονα την ανάπτυξη και την εξέλιξη.