Τ9: Προσωπική Εξέλιξη και Ανάπτυξη, Α14: Τακτικές διαχείρισης των συγκρούσεων και προτάσεις για ενίσχυση της εργασιακής δέσμευσης

Τα στάδια που υπάρχουν σε μία διένεξη στα εταιρικά πλαίσια, καθώς και συμβουλές αντιμετώπισης και πρόληψης τους.