Τ3: Επιχειρηματικότητα, Α13: Η χρήση των κοινωνικών δικτύων από τους νέους και η επιχειρηματικότητα

Πως μπορούν οι νέοι να εργαλιοποιήσουν τα κοινωνικά δίκτυα, με στόχο την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας τους.