Τ10: Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα, Α10: Ο ρόλος των πανεπιστημίων στην ανάπτυξη των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών στη ζώνη του ΟΟΣΑ

Η επίδραση που έχουν τα πανεπιστήμια και η τριτοβάθμια εκπαίδευση στους κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς μίας περιοχής ή μίας χώρας.