Τ7: Γλώσσες & Επικοινωνία, Α9: Η θάλασσα των νεολογισμών. Το σημασιολογικό πεδίο της επιχειρηματικότητας

Η εμφάνιση του νεολογισμού ως απόρροια των μεγάλων αλλαγών και εξελίξεων που υπάρχει στην εποχή μας, καθώς και η ανάγκη για εκσυγχρονισμό των λέξεων και εννοιών.