Τ6: Παιδεία, Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Δια-Βίου μάθηση, Α4: Εκπαίδευση 4.0: Κάτι περισσότερο από Εκπαίδευση

Οι δεξιότητες του 21ου αιώνα και η εμφάνιση του φαινομένου της Εκπαίδευσης 4.0, η οποία έχει σημαντικό ρόλο στην κοινωνία και την αγορά εργασίας.