Τεύχος 9: Προσωπική Εξέλιξη & Ανάπτυξη

 

Αγαπητά μέλη της ΆΛΛΗΛΟΝ,

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ:  Ο τομέας Προσωπικής Εξέλιξης & Ανάπτυξης έχει προκαλέσει τα τελευταία χρόνια την προσοχή νέων επιχειρηματιών, αλλά και σημαντικών επιχειρήσεων χάρη στα θαυμαστά αποτελέσματα που επιτυγχάνονται μέσω της εφαρμογής συγκεκριμένων παλαιοτέρων, αλλά και εξελισσόμενων, νέων μεθόδων. Εννοείται ότι το θέμα αυτό αφορά όλους εμάς και σε προσωπικό ή διαπροσωπικό επίπεδο.

 

ΤΟ ΘΕΜΑ: Για τον λόγο αυτόν αφιερώνουμε το επόμενο, 9o τεύχος του περιοδικού e-Άλληλον, του τριμηνιαίου διαδικτυακού περιοδικού του Παγκοσμίου Ελληνικού Δικτύου Αλληλεγγύης υπέρ των Νέων για Σπουδές, Επαγγελματική Ένταξη, Σταδιοδρομία, στο θέμα:

«Προσωπική Ανάπτυξη & Εξέλιξη» και καλωσορίζουμε σχετικά άρθρα.

 

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ : Είναι απαραίτητη ανάγκη για την Ελλάδα να χρησιμοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιουργούν οι νέες προσεγγίσεις στον τομέα αυτόν μέσω:

– της μελέτης όλων των συγχρόνων τάσεων στον τομέα της ψυχολογίας, βάσει των οποίων εργαζόμαστε για την επίτευξη του σκοπούμενου αποτελέσματος,

– τις δυνατότητες εφαρμογής των νέων μεθόδων, που συμβάλλουν στην προσωπική ανάπτυξη και την αυτό-εξέλιξη.

– Επίσης, περαιτέρω εξέλιξη των μεθόδων αυτών βάσει παρατηρήσεων στην εφαρμογή τους σε διάφορους τομείς και εξέταση της δυνατότητας εφαρμογής των μεθόδων αυτών και στον δημόσιο, πέραν του ιδιωτικού, τομέα της οικονομίας.

– Οι διαδικασίες αυτές απαιτούν νέα προσέγγιση στα μέχρι σήμερα γνωστά μοντέλα διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων, καθώς συμβάλλουν στους τομείς της αυτο-βελτίωσης και της αυτο-προσαρμογής, μέσα στις απαιτητικές συνθήκες των προκλήσεων του σημερινού κόσμου τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα προσωπικά ή διαπροσωπικά ζητήματα.

Η εκπαίδευση σε κοινωνικές και διαπροσωπικές δεξιότητες (soft skills) των νέων επαγγελματιών, αλλά και η επανεκπαίδευση του εργατικού δυναμικού σε νέους και επίκαιρους τομείς απασχόλησης, περιορίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης (Η Επανάσταση της Πληροφορίας), αλλά και αποτελούν ισχυρό εργαλείο για την επιτάχυνση της εξοικείωσής μας με τις νέες τεχνολογίες.

Η εξεύρεση λύσεων σ’ αυτές και πολλές άλλες προκλήσεις και η σημασία της αξιοποίησης των ευκαιριών κάνουν αναγκαίο τον συνεχή διάλογο μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των καινοτόμων επιχειρηματιών και των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής. Κοινός στόχος πρέπει να είναι η ανάπτυξη νέων στρατηγικών προσεγγίσεων που θα ενθαρρύνουν και θα διευκολύνουν την χρήση τεχνολογιών αιχμής και θα προωθούν τη νέα βιομηχανική επανάσταση, χωρίς να βλάπτουν το περιβάλλον ή να αυξάνουν τις κοινωνικές ανισότητες.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΑΥΤΟΥ: Σκοπός μας είναι τα άρθρα αυτού του τεύχους να συμβάλλουν στην τόνωση της συζήτησης, να ανοίξουν τον δρόμο για νέες ιδέες και να επιτρέψουν στους αναγνώστες και στις αναγνώστριές μας ν’ αποκτήσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την πρόοδο που μπορεί να επιτευχθεί μέσω των νέων προσεγγίσεων Προσωπικής Ανάπτυξης & Εξέλιξης.

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ:

 • Την ενδυνάμωση της αυθεντικότητας του ατόμου και την ανάπτυξη της αυτό-ηγετικής του ικανότητας και στάσης.
 • Τη διερεύνηση τρόπων για συνειδητές διαπροσωπικές σχέσεις, το πέρασμα από τη σύγκρουση στη συνεργασία, την εξομάλυνση διαφορών, τη δημιουργία ενότητας, πνεύματος ομάδας, εδραίωση συλλογικότητας.
 • Τη διεύρυνση της προσωπικής συνείδησης μέσω του συλλογικού, τα όρια των πεποιθήσεων, την αλληλεπίδραση σώματος, νου, ψυχικού πεδίου.
 • Τον τρόπο που η παρούσα κοινωνική πραγματικότητα και ειδικότερα η Βιομηχανία 4.0 επηρεάζει:
  • Την αντίληψη περί εαυτού και την προσωπική ταυτότητα
  • Την εκδήλωση συναισθημάτων και την ανταλλαγή τους με άλλους
  • Τη διαπροσωπική επικοινωνία και τις σχέσεις συνεργασίας
  • Την εμπειρία της διανθρώπινης επαφής και βίωσης του παρόντος
 • Πώς θα συντελείται η εργασία στο μέλλον; Τι ποιότητες θα απαιτεί;
 • Ποιες οι αναγκαίες κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες πλέον, καθώς και η επακόλουθη ενσωμάτωσή τους στη δια-βίου-μάθηση;
 • Ποια είναι η επιρροή ενός «Κόσμου VUCA» (ευμετάβλητου, αβέβαιου, πολύπλοκου, αμφίσημου) στη διαμόρφωση/εξέλιξη της προσωπικότητας;
 • Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η παρακαταθήκη της ελληνικής φιλοσοφίας στην προσωπική ανάπτυξη και αυτό-εξέλιξη, ειδικά σήμερα;
 • Επιγνώσεις, διδάγματα, ηθικές προσταγές, και κληρονομημένες αξίες, που διαγενεαλογικά φέρουμε και μπορούν να αποτελέσουν πόρους για την προσωπική μας ανάπτυξη, την «εν-θύμηση» και αυτό-πραγμάτωσή μας.
 • Πώς το «άλληλον» μπορεί να θεραπεύσει το «ίδιον»…

Φιλοδοξούμε να φιλοξενήσουμε ένα μείγμα επαγγελματιών από διάφορους τομείς, καθώς και ακαδημαϊκών, ειδικών επιστημόνων, ερευνητών, νέων στοχαστών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών/-τριών. Η προσέγγιση σε κάθε θέμα αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του/της αρθρογράφου, ωστόσο αναμένουμε καλά τεκμηριωμένα επιχειρήματα, πρακτικά παραδείγματα και συγκριτικές αναλύσεις που συμβάλλουν στην διεξοδική προσέγγιση του θέματος. Το τεύχος θα δημοσιευθεί τον Μάρτιο του 2023.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΘΡΩΝ

 • Παρακαλούμε στείλτε μας, το ταχύτερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση πριν τις 31/1/2023 ένα σύντομοemail για να επιβεβαιώσετε το ενδιαφέρον σας για την συγγραφή ενός άρθρου στο τεύχος αυτό του περιοδικού μας, μαζί με το θέμα σας και ένα σύντομο περίγραμμα 5-10 γραμμών δομής του άρθρου σας στο: periodiko@allilonnet.gr. Τα κείμενα αυτά θα εξεταστούν και θα επιστραφούν στους/στις συγγραφείς με προτάσεις για βελτίωση/προσαρμογή το αργότερο δύο εβδομάδες μετά την υποβολή τους.
 • Εάν επιλεγεί το άρθρο σας προς δημοσίευση, θα σας ζητηθεί να μας στείλετε το πλήρες αναθεωρημένο άρθρο σας εντός μηνός μετά την αποδοχή του και σε κάθε περίπτωση το αργότερο στις 20/3/2023 για επικείμενη δημοσίευση.
 • Μόνο άρθρα γραμμένα στην ελληνική, την αγγλική ή την γαλλική γλώσσα θα εξεταστούν για δημοσίευση. Το μέγεθος του άρθρου θα πρέπει να είναι μεταξύ 1000-1200 λέξεων (2-3 σελίδες Α4) και να περιλαμβάνει μόνο βασικές βιβλιογραφικές αναφορές ή υποσημειώσεις.
 • Το περιεχόμενο των άρθρων θα πρέπει να είναι πρωτότυπο και να μην έχει αποτελέσει μέρος προηγούμενης δημοσίευσης. Άρθρα που επαναδημοσιεύονται αργότερα σε άλλο περιοδικό πρέπει να περιλαμβάνουν αναφορά στοe-Αλληλον.

Αναλυτικές οδηγίες παρέχονται στον Οδηγό Συγγραφής Άρθρων

Με τιμή,

Για την e-Άλληλον:

Άγγελος Παγκράτης, Εκδότης

Δημήτρης Ηλιόπουλος, Guest Editor

Νίκος Βαγιακάκος,  Ειδικός εκδότης

Χρήστος Μπεζιρτζόγλου, Αρχισυντάκτης

 

 

Δείτε όλα τα τεύχη της εΆλληλον εδώ

eAllilon Issue 1 cover