Δικαίωμα εγγραφής: Κάθε μέλος της ΑΛΛΗΛΟΝ μπορεί να εγγράψει μια εταιρία ή άλλον φορέα σαν “εταιρία μέλος” ή “οργανισμός μέλος” ή “Ελεύθερος Επαγγελματίας μέλος” της ΆΛΛΗΛΟΝ, αν είναι ιδιοκτήτης ή έχει κάποιο ξεκάθαρο δικαίωμα εκπροσώπησής της εταιρίας ή φορέα στην ΑΛΛΗΛΟΝ.

Γιατί να κάνω εγγραφή στην ΑΛΛΗΛΟΝ της εταιρίας μου, του οργανισμού μου, ή της δραστηριότητάς μου σαν Ελεύθερος Επαγγελματίας: Στην παράγραφο που ακολουθεί αναφερόμαστε σε «εταιρία μέλος», αλλά τα ίδια ισχύουν και για «οργανισμό μέλος» ή «ελεύθερος επαγγελματίας μέλος»

Πως γίνεται η εγγραφή σαν “εταιρία μέλος” ή “οργανισμός μέλος” ή “Ελεύθερος Επαγγελματίας μέλος” της ΆΛΛΗΛΟΝ: Για να κάνεις εγγραφή της εταιρία σου ή του οργανισμού σου, στην επεξεργασία του προφίλ σου συμπλήρωσε τα πεδία στην ενότητα «company». Το ίδιο ισχύει και για τα μέλη μας που είναι Ελεύθεροι Επαγγελματίες

Οι εταιριες, οργανισμοί και ελεύθεροι επαγγελματίες μέλη ενθαρρύνονται να κάνουν ειδικές προσφορές και να αναζητούν συνεργασίες με άλλα μέλη της ΆΛΛΗΛΟΝ.

Στην παρακάτω λίστα συμπεριλαμβάνονται οι εταιρίες και άλλοι φορείς που είναι μέλη της ΆΛΛΗΛΟΝ.