Η ΑΛΛΗΛΟΝΝΕΤ συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις και τους σκοπούς Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, όπως αναφέρονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του ΕυρωπαΙκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Η ΑΛΛΗΛΟΝΝΕΤ δεν διενεργεί καμιά επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πέρα από την συλλογή στοιχείων που επιτρέπουν την ταυτοποίηση των μελών της, των συνεργατών της, των προμηθευτών της και κάθε άλλου εμπλεκόμενου στις δραστηριότητές της, ώστε να αναγνωρίζει τα προαναφερόμενα εμπλεκόμενα μέρη, να διακρίνει τις επαγγελματικές ιδιότητές τους και εμπειρίες τους και, συνεπώς, να εντοπίζει, όποτε χρειαστεί, τους τομείς στους οποίους μπορούν να συνεισφέρουν γα τους σκοπούς της ΑΛΛΗΛΟΝΝΕΤ.

Όλα τα συλλεγμένα στοιχεία διαφυλάσσονται με ασφάλεια στα ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης της Γραμματείας της ΑΛΛΗΛΟΝΝΕΤ και χρησιμοποιούνται μόνο από αυτήν σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που τα μέλη της έχουν δώσει και κατόπιν σύμφωνης γνώμης τους για συγκεκριμένη χρήση γα την οποία ενημερώνονται εκ των προτέρων.

Έχουν ληφθεί όλα τα μέσα, γα να αποφευχθούν πιθανές διαρροές με την χρήση ηλεκτρονικών αντιβιοτικών κα αποκλείοντας την πρόσβαση οποιουδήποτε ξένου ως προς την Γραμματεία τής ΑΛΛΗΛΟΝΝΕΤ.

Η κυκλοφορία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η Γραμματεία της ΑΛΛΗΛΟΝΝΕΤ ελέγχεται από την ίδια την Γραμματεία κα σε περίπτωση διαρροής ή άλλης παρέκκλισης, ενημερώνονται ο κάτοχος των στοιχειών που διέρρευσαν, η διοίκηση της ΑΛΛΗΛΟΝΝΕΤ και λαμβάνοντα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να επιτευχθεί επανόρθωση και να μην επαναληφθεί παρόμοια παρέκκλιση στην χρήση των προσωπικών δεδομένων.

Η Γραμματεία και η Διοίκηση της ΑΛΛΗΛΟΝΝΕΤ δεσμεύονται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την λήψη των κατάλληλων μέτρων.